Căn hộ 1 phòng ngủ

Mẫu 1   |   Diện tích   61.95 m2

Phòng khách & bếp ăn 36.38m2
Phòng ăn & bếp 22.8m2
Phòng ngủ lớn 16.8m2
Phòng tắm lớn 5.6m2
Phòng giặt 1.9m2
Ban công 25.9m2

Mẫu 2   |   Diện tích   54.41 m2

Phòng khách & bếp ăn 30.25m2
Phòng ngủ lớn 14.54m2
Phòng tắm lớn 6.54m2
Phòng giặt 0.87m2
Ban công 15.16m2

Mẫu 3   |   Diện tích   46.03 m2

Phòng khách & bếp ăn 21.22m2
Phòng ngủ lớn 15.6m2
Phòng tắm lớn 5.84m2
Phòng giặt 1.7m2
Ban công 17.89m2

Mẫu 4   |   Diện tích   74.1 m2

Phòng khách & bếp ăn 40.63m2
Phòng ngủ lớn 21.26m2
Phòng tắm lớn 7.3m2
Phòng giặt 2.35m2
Ban công 17.1m2

Căn hộ 2 phòng ngủ

Mẫu 1   |   Diện tích   114.27 m2

Phòng khách & bếp ăn 54.54m2
Phòng ngủ lớn 18.22m2
Phòng tắm lớn 9.03m2
Phòng ngủ 1 21.6m2
Phòng tắm 1 5.6m2
Phòng giặt 2.46m2
Ban công 26.83m2

Mẫu 2   |   Diện tích   86.06 m2

Phòng khách & bếp ăn 36.37m2
Phòng ngủ lớn 15.9m2
Phòng tắm lớn 6.19m2
Phòng ngủ 1 14m2
Phòng tắm 1 4.34m2
Phòng giặt 2.23m2
Ban công 16.09m2

Mẫu 3   |   Diện tích   74.1 m2

Phòng khách & bếp ăn 32.73m2
Phòng ngủ lớn 15.18m2
Phòng tắm lớn 6m2
Phòng ngủ 1 12.98m2
Phòng tắm 1 4.06m2
Ban công 30.7m2

Mẫu 4   |   Diện tích   88.76 m2

Phòng khách & bếp ăn 38.79m2
Phòng ngủ lớn 18.19m2
Phòng tắm lớn 6.4m2
Phòng ngủ 1 17.64m2
Phòng tắm 1 4.5m2
Ban công 20.53m2

Mẫu 5   |   Diện tích   126.2 m2

Phòng khách & bếp ăn 48.44m2
Phòng ngủ lớn 28.61m2
Phòng tắm lớn 8.54m2
Phòng ngủ 1 22.83m2
Phòng tắm 1 5.71m2
Phòng giặt 4.22m2
Ban công 23.17m2

Mẫu 6   |   Diện tích   124.04 m2

Phòng khách & bếp ăn 49.67m2
Phòng ngủ lớn 28.23m2
Phòng tắm lớn 9.63m2
Phòng ngủ 1 21.36m2
Phòng tắm 1 6.29m2
Kho 2.19m2
Ban công 23.1m2

Căn hộ 3 phòng ngủ

Mẫu 1   |   Diện tích   126.25 m2

Phòng khách & bếp ăn 50.85m2
Phòng ngủ lớn 35.5m2
Phòng tắm lớn 7.12m2
Phòng ngủ 1 14.82m2
Phòng tắm 1 7.2m2
Phòng ngủ 2 16.33m2
Phòng tắm 2 3.75m2
Ban công 31.76m2

Mẫu 2   |   Diện tích   136.54 m2

Phòng khách & bếp ăn 54.49m2
Phòng ngủ lớn 17.59m2
Phòng tắm lớn 9.26m2
Phòng ngủ 1 24.1m2
Phòng tắm 1 4.27m2
Phòng ngủ 2 12.4m2
Phòng tắm 2 5.73m2
Phòng giặt 2.55m2
Ban công 45.71m2

Mẫu 3   |   Diện tích   132.65 m2

Phòng khách & bếp ăn 59.07m2
Phòng ngủ lớn 18.93m2
Phòng tắm lớn 7.53m2
Phòng ngủ 1 13.23m2
Phòng tắm 1 4.67m2
Phòng ngủ 2 16.9m2
Phòng tắm 2 5.22m2
Phòng giặt 2.18m2
Ban công 37.2m2

Mẫu 4   |   Diện tích   149.75 m2

Phòng khách & bếp ăn 46.92m2
Phòng ngủ lớn 20.48m2
Phòng tắm lớn 8.9m2
Phòng ngủ 1 24.25m2
Phòng tắm 1 5.18m2
Phòng ngủ 2 18.33m2
Phòng tắm 2 4.6m2
Thư viện/ Phòng ngủ dự phòng 12.8m2
Phòng giặt 1.15m2
Ban công 37.2m2