Mặt bằng tầng

Tầng 8 đến 11 & 12A đến 15

Mặt bằng tầng

Tầng 12 & 16

Mặt bằng tầng

Tầng 17 & 18

Mặt bằng tầng

Tầng 8 đến 11 & 12A đến 15

Mặt bằng tầng

Tầng 12 & 16

Mặt bằng tầng

Tầng 17 & 18

Căn hộ 2 phòng ngủ
Mẫu 3 - 74.1m2
Căn hộ 1 Phòng ngủ
Mẫu 2 - 54.41m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ
Mẫu 2 - 86.06m2
Căn hộ 1 Phòng ngủ
Mẫu 1 - 61.95m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ
Mẫu 1 - 114.27m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ
Mẫu 1 - 114.27m2
Căn hộ 3 Phòng ngủ
Mẫu 1 - 126.25m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ
Mẫu 4 - 88.76m2
Căn hộ 1 Phòng ngủ
Mẫu 3 - 46.03m2
Căn hộ 1 Phòng ngủ
Mẫu 3 - 46.03m2
Căn hộ 2 phòng ngủ
Mẫu 3 - 74.1m2
Căn hộ 1 phòng ngủ
Mẫu 2 - 54.41m2
Căn hộ 1 Phòng ngủ
Mẫu 4 - 74.1m2
Căn hộ 1 phòng ngủ
Mẫu 1 - 61.95m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ
Mẫu 1 - 114.27m2
Căn hộ 2 Phòng ngủ
Mẫu 1 - 114.27m2
Căn hộ 3 phòng ngủ
Mẫu 1- 126.25m2
Căn hộ 2 phòng ngủ
Mẫu 4 - 88.76m2
Căn hộ 2 phòng ngủ
Mẫu 3 - 74.1m2
Căn hộ 2 phòng ngủ
Mẫu 3 - 74.1m2
Căn hộ 1 phòng ngủ
Mẫu 3 - 46.03m2
Căn hộ 1 phòng ngủ
Mẫu 3 - 46.03m2
Căn hộ 1 phòng ngủ
Mẫu 3 - 46.03m2
Căn hộ 3 phòng ngủ
Mẫu 3 - 132.65m2
Căn hộ 2 phòng ngủ
Mẫu 5- 126.2m2
Căn hộ 3 phòng ngủ
Mẫu 2 - 136.54m2
Căn hộ 3 phòng ngủ
Mẫu 2 - 136.54m2
Căn hộ 2 phòng ngủ
Mẫu 6 - 124.04m2
Căn hộ 3 phòng ngủ
Mẫu 4 - 149.75m2
Căn hộ 1 phòng ngủ
Mẫu 3 - 46.03m2
2PN-Mẫu 3
1PN-Mẫu 2
2PN-Mẫu 2
1PN-Mẫu 1
2PN-Mẫu 1
2PN-Mẫu 1
3PN-Mẫu 1
2PN-Mẫu 4
2PN-Mẫu 3
1PN-Mẫu 3
1PN-Mẫu 3
1PN-Mẫu 2
1PN-Mẫu 4
1PN-Mẫu 1
2PN-Mẫu 1
2PN-Mẫu 1
3PN-Mẫu 1
2PN-Mẫu 4
2PN-Mẫu 3
2PN-Mẫu 3
1PN-Mẫu 3
1PN-Mẫu 3
3PN-Mẫu 3
2PN-Mẫu 5
3PN-Mẫu 2
3PN-Mẫu 2
2PN-Mẫu 6
3PN-Mẫu 4
1PN-Mẫu 3
1PN-Mẫu 3